Všeobecné obchodné podmienky

letných táborov

Priebeh tábora

Spoločnosť Fabrička – vzdelávacie centrum, s.r.o. kontaktuje klienta emailom alebo telefonicky pri organizácii tábora, informuje ho o počte detí a prípadných zmenách.

Denný detský tábor sa začína každý deň o 8:00 a končí o 16:00 hod. V prípade dohody sa čas môže upraviť.

V cene tábora sú zahrnuté: program pod vedením inštruktora, desiata, obed a olovrant na každý deň, pitný režim, čerstvé ovocie, anglická knižka na pamiatku a diplom s dosiahnutými úspechmi.

V rámci programu sú denne minimálne 2 hodiny cudzích jazykov na vopred stanovene témy.

Rodičia na konci tábora poskytnú spoločnosti Fabrička – vzdelávacie centrum, s.r.o spätnú väzbu ku kvalite tábora.

Pravidlá tábora

Prihláška je záväzná. Nie je dokladom o zaplatení tábora.

Tábor je potrebné uhradiť najneskôr 2 pracovné dni pred dátumom začiatku tábora na účet SK55 8330 0000 0024 0115 3787. V prípade, že v skupine nie je dosiahnutý počet detí potrebných pre jeho otvorenie, spoločnosť Fabrička – vzdelávacie centrum, s.r.o. bude dopĺňať tábor, prípadne ponúkne klientovi náhradné riešenie. 

Poplatok pre klienta za odstúpenie z rozbehnutého tábora zo súkromných dôvodov je 20 EUR.

Klient udeľuje v zmysle § 7 ods. 1, 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v Prihláške na účely poskytovania služieb podľa Prihlášky

Ostatné právne súvislosti upravujú Všeobecné obchodné podmienky k táboru, ktorú sú súčasťou prihlášky, sú zverejnené na www.fabricka.sk a sú k dispozícii vytlačené k nahliadnutiu v spoločnosti Fabrička – vzdelávacie centrum, s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky účasti na denných detských táboroch

 

v súlade s ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“)

 

Preambula

Spoločnosť Fabrička – vzdelávacie centrum, s.r.o., so sídlom Jazdecká 65, 917 01 Trnava, IČO: 50 671 073 organizuje anglické denné detské tábory v rozsahu zverejnenej ponuky na svojej web stránke www.fabricka.sk.

Nižšie uvedené Zmluvné strany jednotlivo označené aj ako Klient a Poskytovateľ sa dohodli na nasledovnom znení Zmluvy:

Čl. I

Výklad pojmov

Nasledujúce slová a výrazy majú v tejto Zmluve nižšie uvedené významy, pokiaľ súvislosti nevyžadujú odlišný výklad:

„Klient“ znamená osobu, ktorá je v Prihláške uvedená ako zákonný zástupca.

„Poskytovateľ“ Fabrička – vzdelávacie centrum, s.r.o., so sídlom Jazdecká 8686/65, 917 01 Trnava, IČO: 50 671 073.

„Dieťa“ znamená osobu uvedenú ako dieťa v Prihláške.

„Cena za tábor“ znamená sumu uvedenú ako cena tábora v Prihláške.

„Termín tábora“ znamená vymedzenie dní konania sa denného detského tábora v Prihláške.

„Zmluvné strany“ znamená Objednávateľ spolu s Klientom

„Zmluva“ znamená Prihláška vyplnená a odoslaná Klientom spolu so Všeobecnými obchodnými podmienkami účasti na denných detských táboroch.

 

Čl. II

Predmet zmluvy

1.Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť a zorganizovať denný detský tábor v zmysle podmienok uvedených v tejto Zmluve a ponuky zverejnenej na svojej webovej stránke a záväzok Klienta za objednaný tábor zaplatiť Cenu za denný detský tábor a dodržiavať všetky podmienky a pravidlá účasti dieťaťa v dennom detskom tábore, a to v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve.

 

Čl. III

Uzavretie zmluvy

1.Klient na základe ponuky Poskytovateľa uvedenej na www.fabricka.sk prejavil záujem o konkrétny denný detský tábor, určený Turnusom a zaslal Poskytovateľovi vyplnenú Prihlášku. Vyplnená a odoslaná Prihláška sa považuje za Návrh na uzavretie Zmluvy zo strany Klienta.

2.Na uzavretie Zmluvy musia byť kumulatívne splnené nasledovné podmienky:

a) akceptovanie Prihlášky zo strany Poskytovateľa a

b) uhradenie Ceny za denný detský tábor v plnej výške Klientom.

3.Zmluva sa považuje za uzavretú momentom splnenia neskoršej z podmienok uvedených v ods. 2 tohto článku.

 

Čl. IV

Platobné podmienky, Cena za denný detský tábor

1.Cena za denný detský tábor je cena uvedená v Prihláške. V cene je zahrnuté:

-Max. 8 hod. dennej starostlivosti animátormi pre prácu s deťmi

-Centrum spĺňa požiadavky na bezpečnosť a hygienu pre pobyt detí

-detské ihrisko

-3 x denne strava + neobmedzený pitný režim

-materiálno-technické zabezpečenie zábavných aktivít

2.Cenu za denný detský tábor je potrebné uhradiť do 2 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia - akceptácie Prihlášky Poskytovateľom formou e-mailu, najneskôr do dňa nástupu do denného tábora Poskytovateľa. Pokiaľ Klient neuhradí Cenu za denný detský tábor v uvedenej lehote, Prihláška sa zruší a miesto bude uvoľnené ďalšiemu záujemcovi.

3.Cena za denný detský tábor sa považuje za uhradenú momentom pripísania na účet Poskytovateľa alebo platbou v hotovosti.

Čl. V

Práva a povinnosti Klienta

1.Klient je povinný pri nástupe Dieťaťa do detského tábora priniesť tieto doklady:

-vytlačenú vyplnenú záväznú Prihlášku, podpísanú zákonným zástupcom

-kópiu preukazu poistenca Dieťaťa

-prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave Dieťaťa (že netrpí žiadnou infekčnou chorobou a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie)

-ak Dieťa užíva nejaké lieky, je potrebné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na denný detský tábor spolu s potvrdením od ošetrujúceho lekára a lieky odovzdať vedúcemu tábora

2.Klient je povinný písomne informovať Poskytovateľa o všetkých zdravotných obmedzeniach Dieťaťa, ochoreniach, alergiách a užívaných liekoch.

3.V prípade, že Klient alebo jeho splnomocnený zástupca neodovzdá z akéhokoľvek dôvodu ktorýkoľvek doklad uvedený v ods. 1. tohto článku, Poskytovateľ má právo od Zmluvy odstúpiť a Klient nemá nárok na vrátenie zaplatenej Ceny za denný detský tábor.

4.Klient alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný priviesť Dieťa na denný detský tábor na miesto a v čase určenom v Prihláške a písomne potvrdiť príchod Dieťaťa u vedúceho tábora.

5.Klient alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný vyzdvihnúť si Dieťa z denného detského tábora na mieste a v čase určenom v Prihláške a písomne potvrdiť odchod Dieťaťa u vedúceho tábora.

6.Ak nie je určené v Prihláške inak, príchod detí je stanovený na 8.00 hod. a odchod na 16.00 hod., a to počas každého dňa Turnusu.

7.Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu detí bude oznámená písomne, resp. telefonicky Klientom

8.Komunikáciu rodičov s deťmi a ich návštevy počas tábora z technických a výchovných dôvodov neodporúčame. Rodičom bude poskytnutý telefonický kontakt na vedúceho tábora, na ktorého sa v dopredu určenom čase môžu obrátiť. Telefonický kontakt bude oznámený rodičom najneskôr pri nástupe detí na tábor.

9.Ak je to možné, nedávajte deťom do tábora mobilné telefóny, deti nimi rušia program tábora a často ich strácajú.

10.Neodporúčame dávať deťom do tábora žiadne drahé alebo hodnotné veci/predmety. Poskytovateľ ani inštruktori nenesú za stratu, poškodenie či odcudzenie žiadnu zodpovednosť. Poskytovateľ nie je povinný riešiť ich stratu či zabezpečovať ich vrátenie.

11.Keďže v detských táboroch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade hrubého nerešpektovania vedúcich a iného porušenia táborového poriadku musí Dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

12.Klient týmto vyhlasuje, že Dieťa má osvojené základné hygienické a sociálne návyky, je schopné stráviť deň v kolektíve detí, bez prítomnosti svojich rodičov.

13.Klient poučí Dieťa pred nástupom na denný detský tábor o tom, že:

-si má dávať pozor na svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov tábora a zbytočne ho neohrozovať,

-má dodržiavať pokyny vedúceho tábora a inštruktorov,

-nesmie ničiť a poškodzovať priestory tábora, pomôcky a prírodu, v ktorej sa bude nachádzať,

-je povinné okamžite informovať svojho inštruktora o úraze svojom, alebo úraze ktoréhokoľvek iného účastníka, ak sa o tom dozvie, ďalej o akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach, ktorými by Dieťa trpelo ako je nevoľnosť, bolesť hlavy, brucha a iné,

-je povinné hlásiť inštruktorovi akékoľvek vzdialenie sa od skupiny (WC, pitie, atď.).

 

Čl. VI

Práva a povinnosti Poskytovateľa

1.Poskytovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach a ponuke zverejnenej na svojej webovej stránke.

2.Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu denného detského tábora a miesta jeho konania, a to v prípade nevhodného počasia na vykonanie plánovanej aktivity alebo v prípade prekážky na strane zmluvného partnera Poskytovateľa.

3.V prípade, ak nastane skutočnosť podľa ods. 2. tohto článku, Poskytovateľ sa zaväzuje náhradný program a miesto konania detského tábora zabezpečiť na takej úrovni, aby svojou povahou zodpovedal obsahu objednávky zo strany Klienta.

4.Každú takúto zmenu je Poskytovateľ povinný v dostatočnej lehote a primeraným spôsobom oznámiť Klientovi.

5.V prípade, ak nastane skutočnosť podľa ods. 2. tohto článku, nie je to dôvod pre Poskytovateľa na zvýšenie ceny za denný detský tábor, ani dôvod na odstúpenie od Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou.

6.Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie Turnusu, a to v prípade ak:

a)je obsadenosť predmetného Turnusu denného detského tábora nedostatočná alebo

b)existujú iné nepredvídateľné skutočnosti ako je nebezpečenstvo šírenia nákazy, živelné pohromy, atď.

7.V prípade zrušenia Turnusu je podľa ods. 6. písm. a) tohto článku Poskytovateľ povinný informovať Klienta o tejto skutočnosti písomne, a to minimálne 2 dni pred nástupom na denný detský tábor.

8.V prípade zrušenia Turnusu podľa ods. 6. písm. b) tohto článku je Poskytovateľ povinný informovať Klienta primeranou formou a v čo najkratšej lehote, ktorá vzhľadom na okolnosti môže byť aj kratšia ako 7 dní pred nástupom na denný detský tábor.

9.V prípade, ak dôjde k zrušeniu Turnusu zo strany Poskytovateľa v zmysle ods. 6. tohto článku, poskytne Poskytovateľ Klientovi možnosť zúčastniť sa denného detského tábora v inom voľnom Turnuse. V prípade, že si Klient z ponuky nevyberie, je Poskytovateľ povinný vrátiť Klientovi zaplatenú Cenu za denný detský tábor v plnej výške, a to do 7 dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia o zrušení Turnusu Klientovi.

 

Čl. VII

Odstúpenie od Zmluvy Klientom

1.Klient môže odstúpiť od Zmluvy, a to aj bez udania dôvodu, vždy však len písomnou formou. Účinky odstúpenia nastávajú doručením písomného odstúpenia od Zmluvy Poskytovateľovi.

2.V prípade neúčasti Dieťaťa v tábore z vážnych zdravotných dôvodov, Poskytovateľ vráti Klientovi Cenu za denný detský tábor. V takomto prípade je nutné predložiť lekársku správu o zdravotnom stave Dieťaťa, ktorá nedovoľuje jeho účasť v tábore a to bezodkladne, kedy sa Klient o takejto skutočnosti dozvedel, najneskôr však v deň plánovaného nástupu Dieťaťa na denný detský tábor. V opačnom prípade sa nebude na túto skutočnosť prihliadať.

3.V prípade, že počas trvania denného detského tábora dôjde k jeho prerušeniu z dôvodov na strane Klienta, nevzniká Klientovi nárok na vrátenie pomernej časti Ceny za denný detský tábor a to ani v prípade, že dôvodom odchodu je ochorenie Dieťaťa.

 

Čl. VIII

Odstúpenie od Zmluvy Poskytovateľom

1.Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Klient uhradil Cenu za denný detský tábor v lehote podľa čl. IV ods. 2. týchto Všeobecných obchodných podmienok, avšak pred uhradením Ceny za denný detský tábor Klientom došlo k uhradeniu Ceny za denný detský tábor na ten istý Turnus inými účastníkmi tak, že prípustná kapacita predmetného Turnusu sa tým naplnila a na daný Turnus nie je možné prijať ďalšie Dieťa.

2.V prípade, že Poskytovateľ odstúpi od Zmluvy podľa ods. 1. tohto článku, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje Klienta a ponúkne mu možnosť zúčastniť sa denného detského tábora v inom voľnom Turnuse v tej istej cene. Pokiaľ si Klient nevyberie z ponuky, Poskytovateľ je povinný vrátiť mu celú sumu do 7 dní odo dňa odmietnutia dodatočnej ponuky Klientom.

3.V prípade, že Cena za denný detský tábor bude uhradená oneskorene, Poskytovateľ si vyhradzuje právo od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ je daný Turnus už obsadený. Na vrátenie úhrady sa obdobne použije ustanovenie ods. 2. tohto článku.

4.Poskytovateľ má ďalej právo odstúpiť od Zmluvy:

a)v prípade zrušenia Turnusu podľa čl. VI ods. 6. týchto Všeobecných obchodných podmienok,

b)v prípade neodovzdania dokumentov podľa čl. V ods.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok,

c)v prípade, ak Dieťa alebo Klient závažne porušuje podmienky správania sa v tábore, ustanovenia Zmluvy alebo inak závažne sťažuje chod denného detského tábora a ani napriek upozorneniu vedúceho tábora nedôjde k náprave.

5.V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Poskytovateľa v zmysle ods. 4. písm. b) a c) tohto článku, nemá Klient nárok na vrátenie Ceny za denný detský tábor ani jej pomernej časti.

Čl. IX

Nakladanie s osobnými údajmi

1. Poskytovateľ je prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov Klienta a Dieťaťa. Poskytovateľ prehlasuje, že všetky Klientom  poskytnuté osobné údaje budú spracúvané Poskytovateľom výlučne za účelom: (i) vedenia zmluvného vzťahu založeného prihláškou, (ii) poskytovania služieb Poskytovateľa a (iii) v prípade udeleného súhlasu - marketingové účely resp. účely uvedené v súhlase (iv) účtovné a archivačné účely.  Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

2. Osobné údaje za účelom vedenia zmluvného vzťahu založeného Prihláškou a poskytovania služieb Poskytovateľa poskytuje Klient na základe zákona, keďže sú nevyhnutné na plnenie zmluvy a poskytovanie služieb, a teda ich poskytnutie je povinnosťou. V prípade neposkytnutia týchto údajov za uvedeným účelom, nie je možné poskytovať služby Poskytovateľa. Súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom marketingu a iné účely spracúvané na základe súhlasu, dáva Klient dobrovoľne a  služby mu budú poskytnuté aj v prípade jeho neudelenia. 

3. Ako dotknutá osoba má Klient nasledovné práva: právo žiadať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na presnosť osobných údajov, právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

4.Klient berie na vedomie, že osobné údaje Klienta a Dieťaťa uvedené v Prihláške boli sú spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov príslušnou poisťovňou pre potreby zabezpečenia poistenia Dieťaťa počas pobytu v dennom detskom tábore v rozsahu uvedenom v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Pre tieto účely získava Poskytovateľ osobné údaje pre príslušnú poisťovňu.

 

Čl. X

Záverečné ustanovenia

1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky účasti na denných detských táboroch sú záväzné pre obe Zmluvné strany a tvoria neoddeliteľnú súčasť záväznej Prihlášky Dieťaťa do denného detského tábora, a teda neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2.Meniť tieto Všeobecné obchodné podmienky účasti na denných detských táboroch alebo Zmluvu je možné len písomným dodatkom podpísaným oboma Zmluvnými stranami.

3.Vzťahy, ktoré nie sú v Zmluve upravené, sa budú riadiť ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

4.Jednotlivé ustanovenia Zmluvy sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť Zmluvy ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie Zmluvy dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len „kolízne ustanovenie“) a predmetný rozpor by spôsoboval neplatnosť Zmluvy ako takej, bude Zmluva posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah Zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.

5.Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z denného detského tábora.

6.Zmluvné strany prehlasujú, že si ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok prečítali, rozumejú im, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich plniť.

7.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.5.2018.