ZÁSADY SPRACÚVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ ste naším klientom, odoberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, a poskytujete nám svoje osobné údaje, my zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ?

Sme spoločnosti Fabrička - vzdelávacie centrum, s.r.o., IČO: 50 671 073, so sídlom Jazdecká 65, 917 01 Trnava, ktorá je zapísaná na Okresnom súde v Trnave,  oddiel Sro, vložka č.: 39105/T, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.fabricka.sk a spoločnosť Fabrička – jazykové centrum, s. r. o., IČO: 50 207 920, so sídlom Jazdecká 8686/65, 917 08 Trnava, ktorá je zapísaná na Okresnom súde v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 37272/T.
Prevádzkovatelia si v súlade s § 33 zákona č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov svoje vzťahy pri spracúvaní Vašich osobných údajov usporiadali transparentne v dohode, ktoré je pre Vás prístupná na stránke www.fabricka.sk alebo Vám ju poskytneme na adrese Palárikova 1, 917 01 Trnava.
 

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Pokiaľ sa na nás budete chcieť obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 0911 667 272 alebo na e-mail: hello@fabricka.sk. 

 
ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je teda vedenie zmluvného vzťahu u príslušného prevádzkovateľa založeného prihláškou, resp. objednávkou, poskytovanie služieb jazykovej školy deťom a organizovanie denných táborov a lego kurzov, účely s tým spojené a marketingové účely. Po skončení zmluvného vzťahu s príslušným prevádzkovateľom sú vaše údaje uchovávané pre účely archivácie a pre účtovné účely. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je teda zmluva, Váš súhlas, ako dotknutej osoby, oprávnený záujem prevádzkovateľov získať klientov a poskytovať svoje služby a osobitný zákon.
Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu s príslušným prevádzkovateľom a 10 rokov od jeho skončenia pre účely archivácie a pre účtovné účely. Osobné údaje poskytnuté pre marketingové účely a iné účely spracúvané na základe Vášho súhlasu spracúvame po dobu uvedenú v tomto súhlase.

PRÁVNE DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje za účelom vedenia zmluvného vzťahu založeného prihláškou, resp. objednávkou a poskytovania našich služieb ako jazykovej školy, organizátora detských táborov nám poskytujete na základe zákona, keďže sú nevyhnutné na plnenie zmluvy a poskytovanie našich služieb, ako aj v predzmluvných vzťahoch, a teda ich poskytnutie je povinnosťou. V prípade neposkytnutia týchto údajov za uvedeným účelom, Vám nemôžeme poskytovať naše služby. Súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom marketingu a iné účely spracúvané na základe súhlasu dávate dobrovoľne a naše služby Vám budú poskytnuté aj v prípade jeho neudelenia.

COOKIES

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meraní návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazení webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracované iba na základe vášho súhlasu.
Naše webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú primeranému stupňu technického rozvoja. Chránime ich akoby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré bránia najmä zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.
 

 

SPROSTREDKOVATELIA A PRÍJEMCOVIA

Vaše osobné údaje spracúvame aj prostredníctvom sprostredkovateľov:

 • Účtovná firma: Ginall-Robinson, s.r.o.
 • Marketing: Your Choice - jazykové služby, s.r.o.

​Na uchovávanie dokumentov a údajov používame aj Google Drive a pri získavaní údajov aj sociálnu sieť Facebook.
Vaše osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám ani sprístupňované iným príjemcom, iba ak takéto poskytnutie resp. sprístupnenie stanovuje zákon.
Vaše osobné údaje spracúvame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva. Pre uplatnenie Vašich práv dotknutej osoby nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom tohto e-mailu: hello@fabricka.sk, alebo na adrese Fabrička - vzdelávacie centrum, s.r.o., Jazdecká 65, 917 01 Trnava.

 • Máte právo na informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.
 • Máte právo žiadať prístup k vašim osobným údajom, získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.  
 • Máte právo na opravu vašich osobných údajov, žiadať opraviť nesprávne osobné údaje a doplniť neúplné osobné údaje. 
 • Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, okrem iného vtedy ak namietate správnosť osobných údajov alebo žiadate vymazanie osobných údajov. 
 • Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov.
 • Máte právo na presnosť vašich osobných údajov. 
 • Máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov, ak osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 
 • Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov. 

Tiež si Vás dovoľujeme osobitne upovedomiť o tom, že ako dotknutá osoba máte právo, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania a tiež máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.  

NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA NA ÚRADE NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údaji nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov. 
Budeme veľmi radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.  
 
Tieto zásady platia od 8.5.2020.